fa

عملکرد سیستم

All-in-one system

پروتکل و نقشه موقعیت داخلی

ذخیره راحت اطلاعات بیمار و پروتکل توسط درگاهUSB

راه‌انداز رابط روودی/خروجی.

کاربری آسان با دکمه‌ها و دکمه چرخشی

 

 

                                           

              PC operation system             
       

. به راحتی می‌توان اطلاعات بیمار و پروتکل‌ها را مدیریت کرد 

. به راحتی می‌توان گزارش‌ها را تهیه و پرینت کرد

مناسب برای پی پی  تی ام اس ، ردیابی، بازوی رباتیک، و دستگاه‌های خارجی دیگر