fa

لیزر در بیماری‌های گوش و حلق و بینی:

اتورینو لارینگولوژی به بررسی بیماری‌های گوش،حلق و بینی میپردازد. میتوان از کاربردهای لیزر در این زمینه به ریز جراحی حنجره مانند تنگی یا سرطان حنجره اشاره کرد.

تنگی حنجره میتواند به صورت ارثی به وجود بیاید یا به صورت اکتسابی ، در هر دو مجرای هوا از کار افتاده میشود و باید فوراً درمان شود.

از کاربرد لیزر درمانی در بینی میتوان به تومورهای پرعروق از قبیل همانژیوم و نیز تغییرات پیش سرطانی مخاط اشاره کرد.MSRA

در جدول زیر کاربرد چند لیزر در درمان بیماریها اشاره شده:

لیزر گازکربنیکلیزر آرگونلیزر Nd:YAGهماهنگ دوم 532nmلیزر Nd:YAG
پولیپ حنجرهجداکردن چسبندگی‌هاتبخیر برای تنگی زیر گلوتایجاد هموستاز در حین جراحی
تنگی پرده حنجرهترمیم پرده صماخسندروم روندورفع انسداد از طریق درناژ
طنابهای صوتیجدا کردن استوانچه‌های جوش خوردهپولیپکتومیرفع انسداد  پولیپ و گرانولوما
برداشتن لوزهمیکروهموستازسینوزکتومیتلانژکتازی
ضایعات سطحی گوشعفونت مزمن گوشاستابدوتومی
پولیپهای داخل بینیجراحی برای تنگی زیر گلوتترمیم پرده صماخ
آکوستیک نوروما گوشانعقاد خونریزی بینیبرداشتن آکوستیک نوروما