fa

مراحل درمان TMS

0

روی صندلی بنشینید و ریلکس باشید
پزشک شما ممکن است از شما بخواهد که از گوش‌گیر برای جلوگیری از صدا و کلاه تی ام اس برای مشخص‌شدن مکان‌های مورد نظر استفاده کنید

اندازه‌گیری
یک سری اندازه‌گیری دور سر شما برای پیدا کردن محل جایگذاری کویل دستگاه انجام می‌گردد

دوز
برای اندازه‌گیری دوز، از تستی به نام ارزیابی (که گاهی به نام نقشه‌برداری مغز نام می‌برند)، استفاده می‌شود. این پروسه با قرارگیری کویل روی سر و اعمال تعدادی پالس کوتاه به همراه جابجایی کویل انجام می‌گیرد. هدف از این مرحله مشاهده انقباض شست است

مشخص کردن محل درمان
برای باری دیگر اندازه‌گیری‌های نهایی انجام شده و از میزان راحتی بیمار اطمینان حاصل می‌شود

کویل درمانی
کویل درمانی کمی بزرگتر است. زمانی که بیمار آماده باشد، اپراتور کویل را برای قرارگیری روی سر جهت درمان تنظیم می‌کند

درمان
در طول زمان درمان شما ممکن است احساس ضربه در سر خود داشته باشید. با این حال سعی کنید تکان نخورید. بعد از درمان می‌توانید بدون تجربه عوارض جانبی به کارهای روزمره خود برسید