fa

دستگاه لیزرتراپی کلاستر پرتابل فوتینو

دستگاه زیبا و چند کاره فوتینو از خانواده تجهیزات لیزرهای کم توان بـا اسـتفاده از لیـزر دیودهـای نیمـه هـادی 810 و ۶۵۰ نانومـر بـرای اسـتفاده کلینیکـی و خانگـی طراحـی و سـاخته شـده اسـت. توان ماکزیمم دستگاه 600 میلی وات است، که با تنظیم سایز کلاستر فعال، مدت زمان تابش و تنظیم توان تابشی انرژی اعمالی بر سطح مورد درمان بر حسب ژول بر سانتیمتر مربع ارائه میشو د.

پد لیزری فوتینو جهت درمان انواع دردهای عصبی، روماتیسمی و عضلانی، انواع زخمهای نوروپاتی و دیابتی، التهاب های عفونی و غیرعفونی و بیماری‌های پوستی، بدون عوارض جانبی قابل کاربرد است.

تابش لیزرهای کم توان، هیچ عوارض جانبی بر ساختار فیزیولوژیکی بدن نداشته و بر اساس یک سری از واکنشهای فوتو بیوشیمیایی سبب تسریع سنتز RNA و DNA و در نتیجه رشد سریعتر عروق خونی جدید و بافت دانه‌ای می‌شود.. سنتز و متابولیسن پروتئین را سرعت می‌دهد که پیوستگی فیبرهای کلاژن را افزایش و در نهایت ترمیم بافت را تسریع می کند.

دستگاه لیزرتراپی کلاستر فوتینو، ترکیب نورقرمز و مادون قرمز
کاربردهای درمانی
مزایای دستگاه
مشخصات فنی
هشدار و نکات ایمنی
 • دردهای گردن، کمر، پا، آرتروز، درد عضلانی
 •  آرتریت روماتوئید، دردهای روماتیسمی، و دیسک کمر
 • زخمهای دیابتی و زحمهای پس از جراحی
 • آسیب های ورزشی و خستگی عضلانی
 • نورالژی عصب سه گانه
 • کاهش التهاب و قرمزی پوست و بافت‌ها، زونا
 • درد دهانه رحم و گرفتگی های قاعدگی و التهاب لگن
 • میگرن
 • فارنژیت مزمن
 • سندروم تونل کارپال
 •  
 • بسیار سبک و قابل حمل
 • مناسب برای طیف وسیعی از دردها، زخمها و التهاب ها
 • ترکیبی از نور قرمز و مادون قرمز
 • تنظیمات مختلف شدت تابش
 • تنظیم مدت زمان تابش
 • منبع تغذیه باطری و قابل شارژ
 • پروب های جانبی گوش و بینی
 • استفاده کلینیکی و خانگی
 • بدون درد و عوارض جانبی

لیزر دایود نیمه هادی GaAlAs

نوع لیزر

32 عدد

تعداد کل لیزر ها

600 میلی وات (توان اپتیکی)

کل توان خروجی

4 عدد (810 nm) IR-100 mw
6 عدد Red (650 nm)- 10 mw
22عدد(650 nm)  Red – 5 mw

طول موج و توان اپتیکی لیزر دیودها

خروجی Red: %20-%40-%60-%80-100%
خروجی IR: –off %20-%40-%60-%80-100%

تنظیم شدت تابش

سه حالتCenter, Wide, all

تنظیم سایز کلاستر روشن

باتری قابل شارژ 3500 میلی آمپر

منبع تغذیه

محاسبه و نمایش مقدار انرژی تابشی متناسب به سایز پنل، توان انتخابی و مدت زمان تابش

انرزی تابشی (زول / سانتیمتر مربع)

1) دستگاه  لیــزرتراپی کلاستر فوتینــو دارای نــور مرئــی قرمــز با طول موج 650 نانومتر و نور مادون قرمز با تون 810 نانومتر با توان ماکزیمم کل 800 میلی وات اسـت و کاربـر بایـد کامـلا از تابـش مسـتقیم نـور بـه ناحیـه چشـمها و یـا انعـکاس آنها در آینـه جلوگیـری کنـد لذا ترجیحا تا قبل از قرار دادن پروب در بدن بیمار از روشن کردن لیزرها خودداری کنید.

2) ایـن دسـتگاه، بعلـت داشـتن تنظیـات متعـدد و رنـج مختلفـی از توان لیـزر، بایـستی منحصرا توسـط متخصـص لیزرپزشـکی یا فیزیوتـراپ آشـنا بـا دانـش و عملکـرد دسـتگاه هـای لیزرتراپـی اسـتفاده شـود.

3) دستگاه لیزرتراپی فوتینو بـه دلیـل دارابودن سیسـتم نـوری و الکترونیکی و صفحـه نمایش بایستی بــا دقــت اســتفاده شــود و از افتــادن، آســیب هــای مکانیکــی و ضربه خــودداری شــود و همچنیـن در برابـر گرمـا و رطوبـت نیـز محافظـت گردد.

 4) هنگامـی کـه دسـتگاه در دمـای نسـبی بسیار سرد یـا گـرم قـرار دارد  ( دمای مناسب بین 5 الـی 40 درجـه سلسـیوس) بـرای جلوگیـری از اشـکال در عملکـرد آن را در دمـای اتـاق قـرار دهیـد و تـا زمانـی کـه دسـتگاه بـه دمـای مناسب نرسـیده اسـت آن را راه انـدازی نکنیـد.

5) وقتـی دسـتگاه در حـال شـارژ اسـت، چـراغ قرمـز کنار کانکتـور روشـن میشـود. و زمانیکـه شـارژ بـه 100% برسـد، ایـن چـراغ خامـوش مـی شـود. تا زمانیکه چراغ روشن است، بـرای محافظـت از طـول عمـر باطـری، لطفـا آداپتـور را از دسـتگاه جـدا کنیـد.

 6) ایـن دسـتگاه بـا آزمایـش دقیـق و کنترل کیفی تحویل داده شـده اسـت، بنابرایـن بازنمودن یـا مونتـاژ دسـتگاه مجـاز نیسـت، و سبب باطل شدن گارانتی می شود.  چنانچه دسـتگاه به درسـتی کار نمی کند  بلافاصله بـا تولیـد کننـده تماس بگیرید.

7) دســتگاه بایــد در محیط خشــک و در مکانــی بــا تهویــه مناســب و رطوبــت نســبی 80 %و گازهـای غیـر خورنـده نگهـداری شـود. هرگـز اجـازه ندهیـد مایعاتـی ماننـد اسـید، قلیایـی و مـواد خورنـده  دیگـر روی آن بریزنـد.

طراحی و تولید توسط شرکت منشور خرد برای اولین بار در ایران

دستگاه لیزرتراپی پرتابل کلاستر فوتینو

جهت درمان انواع دردهای عصبی، عضلانی  و ترمیم زخمها و التهاب ها 
پرتابل، ترکیب قرمز و مادون قرمز قابل شارژ با باطری، دارای صفحه نمایش،  با تنظیمات متعدد

Learn More

اندیکاسیون ها و کاربردهای درمانی  دستگاه لیزرتراپی کلاستر فوتینو