fa

Tag

درمان بیماریهای گوش با لیزر
لیزر در بیماری‌های گوش و حلق و بینی: اتورینو لارینگولوژی به بررسی بیماری‌های گوش،حلق و بینی میپردازد. میتوان از کاربردهای لیزر در این زمینه به ریز جراحی حنجره مانند تنگی یا سرطان حنجره اشاره کرد. تنگی حنجره میتواند به صورت ارثی به وجود بیاید یا به صورت اکتسابی ، در هر دو مجرای هوا از...
Read More