fa

Tag

پروتکل های هوشمند سازی
پروتکل‌های هوشمندسازی در دنیای متصل و ایمن، محصولات هوشمند باید قادر به تبادل اطلاعات با چندین دستگاه باشند. برای این کار، آنها باید باهم با یک زبان مشابه صحبت کنند، که پروتکل‌های ارتباطی نامیده می‌شوند. پروتکل ها همه در مورد چگونگی ارسال سیگنال ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر برای ایجاد عملی مانند خاموش و روشن...
Read More