fa

Tag

گوش
لیزر در حال حاضر به عنوان پیشرفته ترین ابزار تکنولوژیک در تخصص های مختلف جراحی در سطح جهانی پذیرفته شده است. با این حال خواص همه لیزرها یکسان نیستند جراحی ها در زمینه گوش و حلق و بینی با معرفی لیزر دیود به طور قابل توجهی پیشرفت کرده اند. یکی از بهترین لیزرها در درمان...
Read More