fa

Tag

یخچال هوشمند
امکان استفاده خودکار از بسیاری از قسمت‌های خانه‌ها وجود دارد. این ابزارها آسایش و رفاه را افزایش می‌دهند و موجب سهولت در انجام کارها می‌شوند. همچنین، بسیاری از موارد مورد استفاده در هوشمندسازی منازل موجب افزایش ایمنی و کاهش تا ۵۰ درصدی مصرف انرژی می‌شود. در ادامه برخی از تجیهزات هوشمند توسعه یافته برای استفاده...
Read More