fa

TMS تاریخچه

0

اولین آزمایش های تحریک فراجمجمه ای مغز در انسان در سال 1980 مرتون و مورتون موفق شدند با استفاده از تحریک الکتریکی فرا جمجمه ، قشر حرکتی را از طریق پوست سر در انسان هوشیار تحریک کنند. ایمپالس الكتریكی توسط 2 الكترود كه روی پوست سر قرار داده شده بود، اعمال شد. یكی از آن الکترودها روی ناحیه حرکتی بازو و دیگری 4 سانتی متر بالاتر از الكترود اول قرار گرفته بود

در سال 1990 تافتس مدلی از توزیع جریانهای ناشی را در سیستم عصبی مرکزی پیشنهاد کرد . وی پیشنهاد داد که با تغییر سریع میدان مغناطیسی، جریان های الکتریکی دایره ای ایجاد می شود. جریان ها در صفحه ای عمود بر میدان مغناطیسی جریان می یابند بنابراین، جریان های القایی در یک حلقه در زیر سیم پیچ قرار میگیرند