طبق مطالعات متعددی که در مورد اختلالات روانپزشکی و در زمینه متابولیسم مناطق مغزی مربوطه انجام شده، این نکته مطرح شده است که افزایش یا کاهش متابولیسم مناطق خاصی از مغز منجر به ایجاد علایم روانپزشکی می‌گردد. به عنوان مثال افزایش فعالیت ناحیه پشتی جانبی پریفرونتال راست یا کاهش فعالیت ناحیه پشتی جانبی پریفرونتال چپ و یا عدم تقارن این دو ناحیه می‌تواند اختلال افسردگی اساسی ایجاد کند. بر این اساس با مهار یا تحریک مناطق مذکور می‌توان در تخفیف یا درمان اختلال مربوطه اقدام کرد

مزایای TMS


این درمان غیر تهاجمی است.
در حین درمان هیچ بیهوشی وجود ندارد.
انجام این نوع درمان بدون درد است.
درمان به صورت سرپایی است.
بدون عوارض جانبی یا حداقل عوارض جانبی