fa

دستگاه لیزرتراپی واژینال فوتینو

درمان با لیزرهای کم‌توان (LLLT)، که لیزردرمانی سرد و یا لیزر درمانی نرم نیز نامیده می‌شود، درمانی غیر تهاجمی است که در هر جایی که تابیده می‌شود بازسازی بافت (جراحت‌های پوستی، عضله، تاندون، استخوان، عصب) را بهبود می‌دهد.

مقالات منتشر شده معتبر علمی تایید کرده است لیزر با طول موج ۶۵۰ نانومتر نزدیک به اوج جذب طیفی هموگلوبین است. لذا جذب آن توسط هموگلوبین آسان است، و باعث تحریک واکنش‌های فتوشیمیایی و بهبود گردش خون در مویرگ‌ها و بهبود خون‌رسانی می‌شود که در نتیجه آن سبب ترمیم زخم و التهاب می شود.

دستگاه لیزرتراپی واژینال فوتینو مدل VLR27IA با استفاده از لیزر دیودهای نیمه هادی ۶۵۰ نانومتر، هریک 10 میلی وات و با توان کل  270میلی وات، با پروبی زیبا بصورت قابل حمل و با کارایی بالا ساخته شده است. بدنه پروب این دستگاه از جنس آلومینویم بعنوان هیت سینک و جنس پروب از نوعی پلمیر شفاف است. رابط کاربری دستگاه بسیار ساده بوده، بطوریکه امکان روشن نمودن مجزای لیزرهای تیپ و لیزرهای دیواره بصورت مجزا و همه لیزر با هم وجود دارد، همچنین تنظیم توان و مدت زمان تابش و دوز انرژی تابشی نیز وجود دارد

قابلیت روشن نمودن و تنظیم توان فقط لیزرهای تیپ 
شامل 3 عدد لیزر قرمز 650نانومتر

امکان فعال سازی و تنظیم توان فقط لیزرهای دیواره
شامل 24 عدد لیزر قرمز 650نانومتر، در4 دیواره

قابلیت فعال سازی و تنطیم توان و دوز انرژی تابشی
همه لیزرهای دیواره و تیپ، شامل 27 عدد لیزر 650 نانومتر

                   

تابش لیزر با طول موج 650 نانومتر در توان های کم می‌تواند به الیاف الاستیک دیواره واژن نفوذ کرده، و جریان خون واژن را بهبود بخشد، اکسیژن و مواد مغذی را به واژن وارد کند، بافت الیاف الاستیک آسیب دیده را ترمیم کند، واژن خشک و سست را تحریک کند، و نیروهای کششی عضلات اطراف واژن را تقویت کند. 

روش فوفتوبیومدولاسیون در طول موج 650 نانومتر، سبب بهبود زخمها و التهاب های داخل واژن می شود.  این دستگاه برای درمان خشکی واژن، دردها و التهاب های واژن، درد دهانه رحم، واژینیسموس،، دیسپارونیا، آندرومتریوزیس، تبخال تناسلی و دردهای قاعدگی با انتخاب پروتکلهای درمانی مناسب کاربرد موثری دارد

کاربردهای درمانی
مزایای دستگاه
مشخصات فنی
هشدار و نکات ایمنی
  • خشکی واژن
  • واژینیسموس
  • زخم ها و التهاب واژن
  • دردهای دهانه رحم
  • دیسپارونیا و سردی جنسی
  • دردها و گرفتگی های قاعدگی
  • سرویسیت
  • تبخال تناسلی
  • آندرومتریوزیس
  •  بی اختیاری ادرار استرسی

لیزر دایود نیمه هادی GaAlAs

نوع لیزر

270 میلی وات

کل توان خروجی

27 عدد Red (650 nm)- 10 mw

طول موج دیودها

تنطیم توان تابش از 20% تا 100%

تنظیم مدت زمان تابش   (1- 15 دقیقه)

نمایش دوز انرژی (ژول بر سانتیمتر مربع )

تنظیمات

باتری قابل شارژ 3500 میلی آمپر

منبع تغذیه

دستگاه: 100mm x 80mm x 40mm

پروب: قطر 28mm ، طول 110mm

ابعاد

 LCDرنگی TFT، 2.3 اینچ

صفحه نمایش

آلومینیم

جنس هیت سینک

دستگاه : 250 گرم
پروب: 200 گرم

وزن

کیف کلاسیک

شارژر  و کابل

دفترچه راهنما

لوازم جانبی

1) دستگاه  لیــزرتراپی فوتینــو دارای نــور مرئــی قرمــز با طول موج 650 نانومتر و  با توان ماکزیمم کل 270 میلی وات اسـت و کاربـر بایـد کامـلا از تابـش مسـتقیم نـور بـه ناحیـه چشـمها و یـا انعـکاس آنها در آینـه جلوگیـری کنـد لذا ترجیحا تا قبل از قرار دادن پروب در بدن بیمار از روشن کردن لیزرها خودداری کنید.

2) ایـن دسـتگاه، بعلـت داشـتن تنظیـات متعـدد و رنـج مختلفـی از توان لیـزر، بایـستی منحصرا توسـط متخصـص لیزرپزشـکی یا فیزیوتـراپ آشـنا بـا دانـش و عملکـرد دسـتگاه هـای لیزرتراپـی اسـتفاده شـود.

3) دستگاه لیزرتراپی فوتینو بـه دلیـل دارابودن سیسـتم نـوری و الکترونیکی و صفحـه نمایش بایستی بــا دقــت اســتفاده شــود و از افتــادن، آســیب هــای مکانیکــی و ضربه خــودداری شــود و همچنیـن در برابـر گرمـا و رطوبـت نیـز محافظـت گردد.

 4) هنگامـی کـه دسـتگاه در دمـای نسـبی بسیار سرد یـا گـرم قـرار دارد  ( دمای مناسب بین 5 الـی 40 درجـه سلسـیوس) بـرای جلوگیـری از اشـکال در عملکـرد آن را در دمـای اتـاق قـرار دهیـد و تـا زمانـی کـه دسـتگاه بـه دمـای مناسب نرسـیده اسـت آن را راه انـدازی نکنیـد.

5) وقتـی دسـتگاه در حـال شـارژ اسـت، چـراغ قرمـز کنار کانکتـور روشـن میشـود. و زمانیکـه شـارژ بـه 100% برسـد، ایـن چـراغ خامـوش مـی شـود. تا زمانیکه چراغ روشن است، بـرای محافظـت از طـول عمـر باطـری، لطفـا آداپتـور را از دسـتگاه جـدا کنیـد.

 6) ایـن دسـتگاه بـا آزمایـش دقیـق و کنترل کیفی تحویل داده شـده اسـت، بنابرایـن بازنمودن یـا مونتـاژ دسـتگاه مجـاز نیسـت، و سبب باطل شدن گارانتی می شود.  چنانچه دسـتگاه به درسـتی کار نمی کند  بلافاصله بـا تولیـد کننـده تماس بگیرید.

7) دســتگاه بایــد در محیط خشــک و در مکانــی بــا تهویــه مناســب و رطوبــت نســبی 80 %و گازهـای غیـر خورنـده نگهـداری شـود. هرگـز اجـازه ندهیـد مایعاتـی ماننـد اسـید، قلیایـی و مـواد خورنـده  دیگـر روی آن بریزنـد.

پرتابل،  سبک و کاربری آسان

بدون نیاز به مواد مصرفی

تنظیمات متعدد توان، دوز تابشی و ناحیه فعال

لیزر دایودهای قرمز و آبی

اولین دستگاه لیزرتراپی واژینال ساخت ایران

برند فوتینو - شرکت منشور خرد